Loại văn bản:
Nội dung:
Số hiệuNgày ban hànhTrích dẫnCQ ban hànhTải file
79/CV_UBND 14/10/2022 Báo cáo kết quả công tác cải cách hành chính 2022 UBND phường Hiệp AN Tải file Tải về
05 KH- UBND 13/10/2022 Kế hoạch thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2022 UBND phường Tải file Tải về;
03QĐ - UBND 13/10/2022 Quyết định quản lý tài sản công UBND phường Tải file Tải về
02 QĐ - UBND 13/10/2022 Quyết định ban hành quy chế chi tiêu nội bộ 2022 UBND phường Tải file Tải về
04 QĐ - UBND 13/10/2022 Quyết định ban hành quy chế chi tiêu nội bộ 2022, quản lý và sử dụng tài sản công năm 2022 UBND phường Tải file Tải về;Tải về;
52-BC - UBND 13/10/2022 Báo cáo thực hien cơ chế dân chủ, tự chịu trách nhiệm biên chế quản lý hành chính UBND phường Tải file Tải về
13/10/2022 Biên bản niêm yết công khái thu chi phường Hiệp An UBND phường Tải file Tải về
13/10/2022 Biên bản cân đối thu chi ngân sách phường UBND phường Tải file Tải về
Số:13CV - UBND 21/06/2022 V/v công khai danh mục TTHC thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 thuộc lĩnh vực Nội vụ UBND thị xã Kinh Môn Tải file Tải về
So: 44QĐ - UBND 08/06/2022 QUYẾT ĐỊNH Kiện toàn Tiểu ban chỉ đạo xây dựng mô hình điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc UBND PHƯỜNG HIỆP AN Tải file Tải về
Số 45 QĐ - UBND 06/06/2022 QUYẾT ĐỊNH “ Về việc kiện toàn Ban chỉ đạo phòng chống cháy, cháy rừng và bảo vệ rừng” UBND PHƯỜNG HIỆP AN Tải file Tải về
03/06/2022 Cơ cấu giống và thời vụ giep cấy năm 2022 UBND thị xã Kinh Môn Tải file Tải về
Số: 44/QĐ - UBNd 02/06/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập tổ bầu cử trưởng khu dân cư Trại Mới nhiệm kỳ 2022 - 2025 UBND PHƯỜNG HIỆP AN Tải file Tải về
Số: 43/QĐ - UBNd 02/06/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập tổ bầu cử trưởng khu dân cư Tây Sơn nhiệm kỳ 2022 - 2025 UBND PHƯỜNG HIỆP AN Tải file Tải về
Số 42 QĐ - UBND 02/06/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập tổ bầu cử trưởng khu dân cư Lưu Thượng 1 nhiệm kỳ 2022 - 2025 UBND PHƯỜNG HIỆP AN Tải file Tải về
Số 41 QĐ - UBND 02/06/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập tổ bầu cử trưởng khu dân cư Lưu Thượng 2 nhiệm kỳ 2022 - 2025 UBND PHƯỜNG HIỆP AN Tải file Tải về
Số 40 BC - UBND 02/06/2022 b¸o c¸o KÕt qu¶ thùc hiÖn KT- XH, QP-AN, XDCQ 6 th¸ng ®Çu n¨m 2022 nhiÖm vô Träng t©m 6 th¸ng cuối năm 2022 UBND PHƯỜNG HIỆP AN Tải file Tải về
Số 39 BC - UBND 30/05/2022 BÁO CÁO TÓM TẮT LỊCH SỬ HÌNH THÀNH DI TÍCH LỊCH SỬ LƯU THƯỢNG XÃ HIỆP AN ( NAY LÀ PHƯỜNG HIỆP AN)QUÁ TRÌNH TU BỔ, TÔN TẠO, PHÁT HUY GIÁ TRỊ DI TÍCH CHÙA . UBND PHƯỜNG HIỆP AN Tải file Tải về
Số: 60 CV 27/05/2022 Tuyên truyền ngày Bác Hồ về thăm Tỉnh Hải Dương lần 2 Phòng VHTT Tải file Tải về
Số:41KH - UBND 23/05/2022 KẾ HOẠCH Rà soát, xác định hộ nghèo, hộ cận nghèo phát sinh năm 2022 trên địa bàn phường Hiệp An UBND phường HIệp An Tải file Tải về
1234567
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 02 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 29
Trước & đúng hạn: 29
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:02/02/2023 22:47:19)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHƯỜNG HIỆP AN  - THỊ XÃ KINH MÔN

Trưởng Ban Biên tập: Ông Hoàng Văn Cường - Chủ tịch UBND phường

Địa chỉ: phường Hiệp An thị xã Kinh Môn tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0981104586

Email: 

Đang truy cập: 3
Hôm nay: 10
Tất cả: 24,881