CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
Thị xã Kinh Môn tập trung thực hiện nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính trọng tâm những tháng cuối năm 2023
11/10/2023 09:23:43

 

Cải cách thủ tục hành chính là một trong những nội dung quan trọng trong Cải cách hành chính. Hướng tới sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp, cải cách thủ tục hành chính trong 9 tháng qua trên địa bàn thị xã đạt được kết quả tích cực. Thị xã tiếp nhận 35.761 hồ sơ thủ tục hành chính. Trong đó, tỷ lệ giải quyết trước và đúng hạn đạt 99,9%; 30.346 hồ sơ tiếp nhận trực tuyến, chiếm tỷ lệ 84,8%. Thực hiện số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo quy định. Tích cực triển khai thanh toán phí, lệ phí và nghĩa vụ tài chính trực tuyến trong thực hiện giải quyết thủ tục hành chính. Thực hiện hiệu quả Đề án 06 của Chính phủ và Dự án xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cấp Căn cước công dân gắn chíp cho công dân.

Triển khai các nhiệm vụ về cải cách thủ tục hành chính (TTHC) trọng tâm từ nay đến hết năm 2023, Chủ tịch UBND thị xã yêu cầu: Thủ trưởng các phòng chuyên môn, Chủ tịch UBND các xã, phường căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tập trung triển khai có kết quả, sản phẩm cụ thể, đảm bảo chất lượng và tiến độ các nhiệm vụ trọng tâm như: công khai, niêm yết kịp thời, đầy đủ, chính xác các thủ tục hành chính tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thị xã và cấp xã, phường những thủ tục hành chính được ban hành mới, sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ theo Quyết định của cấp có thẩm quyền. Rà soát, làm sạch toàn bộ TTHC thuộc phạm vi, chức năng quản lý đã được công bố, công khai trên Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công của tỉnh khi có hướng dẫn cụ thể của UBND tỉnh.

Tăng cường rà soát các quy định thủ tục hành chính hiện nay, kịp thời phát hiện các bất cập, hạn chế, báo cáo tham mưu UBND thị xã đề nghị cấp có thẩm quyền nghiên cứu xem xét, điều chỉnh. Tập trung cải cách quy trình giải quyết thủ tục hành chính nội bộ để khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm. Nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, phường trong giải quyết TTHC; tuyệt đối không phát sinh thêm thủ tục, hồ sơ, giấy tờ, yêu cầu điều kiện không đúng quý định trong quá trình tiếp nhận, giải quyết TTHC gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp. Tích cực triển khai thực hiện quy trình liên thông điện tử đối với 02 nhóm TTHC: Đăng ký khai sinh, Đăng ký thường trú, Cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi và Đăng ký khai tử, xoá đăng ký thường trú, hỗ trợ chi phí mai táng, trợ cấp mai táng trên địa bàn thị xã. Rà soát, đơn giản hóa TTHC nội bộ theo Quyết định 1085/QĐ-TTG ngày 15 tháng 9 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ, bảo đảm theo chỉ tiêu của UBND thị xã giao trong kế hoạch rà soát, đơn giản hóa TTHC năm 2023; hoàn thành rà soát ít nhất 50% thủ tục hành chính nội bộ thuộc phạm vi quản lý, đề xuất phương án đơn giản hóa tối thiểu 20% thủ tục hành chính, cắt giảm 20% chi phí tuân thủ thủ tục hành chính. Thời gian hoàn thành trước ngày 15/12/2023.

Bộ phận một cửa thị xã và các xã, phường thực hiện rà soát quy trình thủ tục hành chính, dịch vụ công cung cấp trên Cổng dịch vụ công quốc gia và Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh, thị xã, đẩy mạnh kết nối, chia sẻ dữ liệu, số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính,… theo hướng lấy người dùng làm trung tâm; đề xuất cắt giảm các thông tin phải khai báo, cung cấp khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp khi sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Mục tiêu bảm đảm cắt giảm ít nhất 20% thông tin phải khai báo. Thời gian hoàn thành trước ngày 15/10/2023. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong cải cách thủ tục hành chính để công khai, minh bạch quy trình, thủ tục và giải quyết thủ tục hành chính hướng đến sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp.

UBND thị xã giao nhiệm vụ cho Văn phòng HĐND-UBND thị xã định kỳ hàng tháng công khai kết quả đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp theo Quyết định số 766/QĐ-TTg ngày 23 tháng 6 năm 2022 của Thủ tướng trên Cổng thông tin điện tử của địa phương để tổ chức, cá nhân theo dõi, giám sát, trong đó tập trung vào các nhóm chỉ số: công khai, minh bạch; tiến độ, kết quả giải quyết; số hóa hồ sơ; cung cấp dịch vụ công trực tuyến; mức độ hài lòng. Đồng thời theo dõi, đôn đốc, giám sát việc triển khai thực hiện nội dung các công việc được nêu tại Công văn này; tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND thị xã kết quả thực hiện và kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện./.

Nguồn: Thu Hương

(tải về1;tải về2;)
(tải về1;tải về2;)
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 12 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 1680
Trước & đúng hạn: 1680
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%

( Cập nhật lúc:01/12/2023 17:26:48)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHƯỜNG HIỆP AN  - THỊ XÃ KINH MÔN

Trưởng Ban Biên tập: Ông Hoàng Văn Cường - Chủ tịch UBND phường

Địa chỉ: Số 170, Đ. Mạc Toàn - Phường Hiệp An - Thị xã Kinh Môn - Tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0981104586

Email: 

Đang truy cập: 2
Hôm nay: 14
Tất cả: 64,701