​​​​​​​​​​Hopthang9-1-toancanh.jpg

Các đại biểu dự phiên họp

Tại phiên họp, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo về việc rà soát, đề xuất triển khai Đề án xây dựng, bổ sung phòng học thiếu tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020-2025; đề xuất phương án phân bổ vốn ngân sách tỉnh thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 và năm 2023.

Qua thảo luận, UBND tỉnh cơ bản thống nhất với nội dung các báo cáo. Chủ tịch UBND tỉnh Triệu Thế Hùng đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp thu ý kiến tham gia của các đại biểu, rà soát số phòng học còn thiếu, tổng kinh phí, cơ cấu nguồn vốn. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét, rà soát tổng hợp và đề xuất phương án phân bổ vốn ngân sách tỉnh cho chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. UBND tỉnh thống nhất nguồn kinh phí đầu tư cho đề án xây dựng, bổ sung phòng học thiếu tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020 - 2025 từ chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các sở, ngành hoàn thiện các báo cáo, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh hoàn thiện dự thảo báo cáo của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh để báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh uỷ theo quy định…

Hopthang9-1-Congan.jpg

Lãnh đạo Công an tỉnh báo cáo tại phiên họp

Cho ý kiến vào báo cáo đề xuất điều chỉnh Đề án đầu tư xây dựng trụ sở làm việc Công an cấp xã trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025, UBND tỉnh cơ bản nhất trí với báo cáo của Công an tỉnh. Trong đó, điều chỉnh tổng mức đầu tư giai đoạn 2021 – 2025 khoảng 604 tỷ đồng, giảm số lượng trụ sở làm việc công an cấp xã cần xây dựng từ 195 xuống còn 115 do sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã; đồng thời điều chỉnh cơ cấu vốn giữa 3 cấp tỉnh, huyện, xã. Chủ tịch UBND tỉnh giao Công an tỉnh phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và các sở, ngành có liên quan tiếp thu ý kiến để hoàn thiện báo cáo đề xuất điều chỉnh để UBND tỉnh xem xét báo cáo HĐND tỉnh.

Đối với đề xuất chủ trương đầu tư Dự án Mua sắm thiết bị y tế của 4 bệnh viện: Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện Nhi Hải Dương, Bệnh viện Phụ sản Hải Dương, Bệnh viện Phổi Hải Dương. dự kiến tổng mức đầu tư 330 tỷ đồng từ nguồn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025, UBND tỉnh thống nhất sẽ báo cáo xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về chủ trương này. Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị cơ quan soạn thảo làm rõ những khó khăn, vướng mắc, hướng giải quyết, xin ý kiến các cơ quan chuyên môn trung ương về nội dung này.

Hopthang9-1-SoKH.jpg

Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo tại phiên họp

Tại phiên họp UBND tỉnh đã nghe và thảo luận về nội dung báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư về phương án tăng trưởng kinh tế năm 2023 của tỉnh Hải Dương.

Theo đó, để đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2023 trên 9%, trong 6 tháng cuối năm 2023, GRDP phải đạt tối thiểu 57.932 tỷ đồng, tăng 10,6%. Sản xuất nông, lâm nghiệp và thuỷ sản phấn đấu đạt 9.048 tỷ đồng, tăng 3,01%; sản xuất công nghiệp, xây dựng GTSX phải đạt 196.434 tỷ đồng, tăng 12,52%; các ngành dịch vụ phấn đấu đạt 27.348 tỷ đồng, tăng 9,37%; đầu tư phát triển phấn đấu đạt khoảng 38.500 tỷ đồng… Cùng với đó, cần phải thực hiện quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp để thúc đẩy phát triển mạnh mẽ các hoạt động sản xuất, kinh doanh theo hướng giảm chi phí trung gian, nhanh chóng sử dụng hết công suất hiện có, tăng năng suất và sản lượng, gắn với kích cầu đầu tư, tiêu dùng và bảo vệ sản xuất…

Thảo luận tại phiên họp, một số đại biểu đề nghị giữ nguyên mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2023 của tỉnh là 9%. Tuy nhiên, lãnh đạo Cục Thống kê cho rằng, mục tiêu tăng trưởng kinh tế 9% của tỉnh khó có thể đạt được do nhiều yếu tố khách quan và chủ quan, trong khi đó, dựa trên kết quả tăng trưởng 8 tháng đầu năm, để đạt được mục tiêu chung đề ra thì mục tiêu tăng trưởng cần đạt của 4 tháng cuối năm sẽ ở mức rất cao và không khả thi.

Hopthang9-1-Chutich.jpg

Chủ tịch UBND tỉnh Triệu Thế Hùng chủ trì phiên họp

Kết luận nội dung này, Chủ tịch UBND tỉnh chưa thống nhất với báo cáo đề xuất phương án trưởng kinh tế năm 2023 của Sở Kế hoạch và Đầu tư. Đồng chí đề nghị Sở kế hoạch và Đầu tư cần phối hợp với các sở, ngành đánh giá nghiêm túc tình hình thực tế để đưa ra phương án phù hợp, với quan điểm quan điểm giữ nguyên chỉ tiêu tăng trưởng cả nhiệm kỳ nhưng cần linh hoạt điều chỉnh chỉ tiêu từng năm cho sát tình hình thực tế.

Cũng tại phiên họp lần này, lãnh đạo và các thành viên UBND tỉnh đã nghe và cho ý kiến vào báo cáo đề xuất của Sở Công Thương về việc ban hành Quy định mới về phát triển và quản lý chợ trên địa bàn tỉnh Hải Dương; đề xuất hỗ trợ kinh phí đầu tư xây dựng chợ sau khi tiếp thu ý kiến của thành viên UBND tỉnh; Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch báo cáo về tiến độ triển khai tu bổ, tôn tạo chùa Ngũ Đài, phường Hoàng Tiến, thành phố Chí Linh (giai đoạn 1).​