Mục tiêu kế hoạch đưa ra nhằm củng cố, đổi mới, hoàn thiện tổ chức bộ máy, cơ chế hoạt động của cơ sở chăm sóc sức khỏe lao động - xã hội phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của tỉnh; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và chất lượng cung cấp dịch vụ của các cơ sở chăm sóc sức khỏe lao động - xã hội nhằm đảm bảo cho các đối tượng thụ hưởng được tiếp cận nhanh, kịp thời các dịch vụ y tế phù hợp theo hướng toàn diện, liên tục và hiệu quả; lồng ghép các hoạt động tăng cường sức khỏe, phòng ngừa, chăm sóc y tế, chỉnh hình, phục hồi chức năng kết hợp với các hoạt động trợ giúp xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống cho đối tượng, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, giải quyết việc làm và phát triển bền vững.

Mục tiêu cụ thể đến năm 2025 phấn đấu tối thiểu 70% các cơ sở chăm sóc sức khỏe lao động - xã hội đủ điều kiện chăm sóc sức khỏe ban đầu, phục hồi chức năng cho đối tượng; Tối thiểu 10% các cơ sở chăm sóc sức khỏe lao động - xã hội thực hiện được ít nhất 80% hoạt động chuyên môn, kỹ thuật của y tế tuyến xã; Phấn đấu 80% đối tượng của các cơ sở chăm sóc sức khỏe lao động - xã hội được quản lý, theo dõi sức khỏe điện tử. Từng bước đầu tư, nâng cấp các cơ sở chăm sóc sức khỏe lao động - xã hội theo quy hoạch của ngành Y tế và ngành Lao động - Thương binh và Xã hội.

Thời gian thực hiện kế hoạch từ năm 2023 đến năm 2030.​
Nguồn: Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương