CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
BIỂU NIÊM YẾT THU PHÍ, LỆ PHÍ PHƯỜNG HIỆP AN
17/02/2023 12:00:00

UBND PHƯỜNGHIỆP AN            
BIỂU RÀ SOÁT PHÍ, LỆ PHÍ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH PHƯỜNG HIỆP AN
STT Mã thủ tục Tên thủ tục Trên phần mềm Theo quy định Ghi chú
Lệ phí Phí Lệ phí (Căn cứ QĐ 32-2016 /QĐ-UBND tỉnh HD) Lệ phí (Căn cứ QĐ 3402/QĐ-UBND tỉnh HD ngày 16/12/2022) Phí (Căn cứ TT 226/2016/ TT-BTC)
1 2.000942.000.00.00.H23 Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực - 2,000 -   2,000 Phí: 2.000 Đồng (2.000 đồng/trang; từ trang thứ 3 trở lên thu 1.000 đồng/trang, tối đa thu không quá 200.000 đồng/bản. Trang là căn cứ để thu phí được tính theo trang của bản chính)
2 2.000884.000.00.00.H23 Phí chứng thực chữ ký - 10,000 -   10,000 10.000 đồng/trường hợp. Trường hợp được hiểu là một hoặc
nhiều chữ ký trong cùng một giấy tờ, văn bản
3 2.001035.000.00.00.H23 Chứng thực hợp đồng, giao dịch - 50,000 -   50,000 50.000 đồng/hợp đồng, giao dịch
4 2.000913.000.00.00.H23 Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch - 30,000 -   30,000 30.000 đồng/hợp đồng, giao dịch
5 2.000927.000.00.00.H23 Sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực - 25,000 -   25,000 25.000 đồng/hợp đồng, giao dịch
6 2.001019.000.00.00.H23 Thủ tục chứng thực di chúc - 50,000 -   50,000 50.000 đồng/di chúc
7 2.001016.000.00.00.H23 Thủ tục chứng thực văn bản từ chối nhận di sản - 50,000 -   50,000  
8 2.001406.000.00.00.H23 Thủ tục chứng thực văn bản phân chia di sản mà di sản là động sản,quyền sử dụng đất , nhà ở         50,000  
9 1.004884.000.00.00.H23 Thủ tục đăng ký lại khai sinh 5,000 -   5,000 - 5.000 đồng/ lần;
Miễn lệ phí cho người thuộc gia đình có công với cách mạng; người thuộc hộ nghèo; người khuyết tật
10 1.004746.000.00.00.H23 Thủ tục đăng ký lại kết hôn 25,000 -   25,000 - 25.000 đồng/lần
Miễn lệ phí cho người thuộc gia đình có công với cách mạng; người thuộc hộ nghèo; người khuyết tật.
11 1.005461.000.00.00.H23 Thủ tục đăng ký lại khai tử 5,000 -   5,000 - 5.000 đồng/ lần;
Miễn lệ phí cho người thuộc gia đình có công với cách mạng; người thuộc hộ nghèo; người khuyết tật
12 1.004873.000.00.00.H23 Thủ tục xác nhận tình trạng hôn nhân 10,000 -   10,000 - 10.000 đồng/ lần; Miễn lệ phí cho người thuộc gia đình có công với cách mạng; người thuộc hộ nghèo; người khuyết tật.
13 1.004859.000.00.00.H23 Thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ tịch 10,000 -   10,000 - 10.000 đồng/ lần;
Miễn lệ phí cho người thuộc gia đình có công với cách mạng; người thuộc hộ nghèo; người khuyết tật
14 1.001193.000.00.00.H23 Thủ tục đăng ký khai sinh 5,000     5,000   Đối với trường hợp đăng ký khai sinh không đúng
hạn: Mức lệ phí là 5000 đồng/lần;
Miễn lệ phí đối với trường hợp khai sinh đúng hạn, người thuộc gia đình có công với cách mạng; người thuộc hộ nghèo; người khuyết tật.
15 1.000656.000.00.00.H23 Thủ tục đăng ký khai tử 5,000 -   5,000 - 5.000 đồng/ lần;
Miễn lệ phí đối với trường hợp đăng ký khai tử đúng hạn, người thuộc gia đình có công với cách mạng; người thuộc hộ
nghèo; người khuyết tật.
16 1.000894.000.00.00.H23 Thủ tục đăng ký kết hôn - -   - - Miễn lệ phí
17 1.001022.000.00.00.H23 Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ con 10,000 -   10,000 - 10.000 đồng/ lần; Miễn lệ phí cho người thuộc gia đình có công với cách mạng; người thuộc hộ nghèo; người khuyết tật.
18 2.000635.000.00.00.H23. Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch 3,000 -   8,000 - 8.000 đồng/1 bản sao
19   Thủ tục ghi vào sổ hộ tịch việc thay đổi hộ tịch của cá nhân theo bản án, quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền 5,000   5,000   - 5.000 đồng/ lần
20   Xác nhận hoặc ghi vào sổ hộ tịch các việc hộ tịch khác hoặc đăng ký hộ tịch khác 5,000   5,000   - 5.000 đồng/ lần
21 1.000689.000.00.00.H23 Đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con 15000     15000   15.000 đồng/ lần
Miễn lệ phí cho người thuộc gia đình có công với cách mạng; người thuộc hộ nghèo; người khuyết tật.
22 2.002516.000.00.00.H23 Thủ tục xác nhận thông tin hộ tịch 8,000     8,000   8.000 đồng/văn bản xác nhận
23 1.004837.000.00.00.H23 Đăng ký giám hộ -     -   Miễn phí
24 1.004845.000.00.00.H23 Đăng ký chấm dứt giám hộ -     -   Miễn phí
25   Đăng ký khai sinh lưu động       5,000   Miễn lệ phí với trường hợp khai sinh đúng hạn, người thuộc hộ gia đình có công với cách mạng; người thuộc hộ nghèo; người khuyết tật
26   Đăng ký khai tử lưu động       5,000   Miễn lệ phí với trường hợp khai tử đúng hạn, người thuộc hộ gia đình có công với cách mạng; người thuộc hộ nghèo; người khuyết tật
27   Đăng ký kết hôn lưu động           Miễn lệ phí
                 
      Hiệp An, ngày 03 tháng 02 năm 2023  
      TM. Ủy BAN NHÂN DÂN  
      CHỦ TỊCH  
       
 
       
                 
                 
             
         
                 
        Hoàng Văn Cường    
(tải về1;tải về2;)
(tải về1;tải về2;)
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 12 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 1680
Trước & đúng hạn: 1680
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%

( Cập nhật lúc:01/12/2023 17:24:52)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHƯỜNG HIỆP AN  - THỊ XÃ KINH MÔN

Trưởng Ban Biên tập: Ông Hoàng Văn Cường - Chủ tịch UBND phường

Địa chỉ: Số 170, Đ. Mạc Toàn - Phường Hiệp An - Thị xã Kinh Môn - Tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0981104586

Email: 

Đang truy cập: 2
Hôm nay: 14
Tất cả: 64,701