CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Về việc thực hiện Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính và cơ chế một cửa, một cửa liên thông năm 2023
04/05/2023 04:03:07

UỶ BAN NHÂN DÂN

PHƯỜNG HIỆP AN

Số: 12 /CV-UBND

Về việc thực hiện Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính và cơ chế một cửa, một cửa liên thông năm 2023


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hiệp An, ngày 28 tháng 4 năm 2023


Kính gửi:

- Các cán bộ, công chức phường Hiệp An;

Thực hiện Công văn số 331/UBND-VP của UBND thị xã Kinh Môn ngày 13/4/2023; Kế hoạch số 16/KH-UBND ngày 28/02/2023 của UBND phường Hiệp An về việc kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông năm 2023 trên địa bàn thị xã Kinh Môn. Nhằm tiếp tục phát huy kết quả đạt được, khắc phục những tồn tại, hạn chế về công tác kiểm soát, cải cách thủ tục hành chính. Chủ tịch UBND phường Hiệp An yêu cầu cán bộ, công chức chuyên môn phường quan tâm thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 như sau:

1. Thực hiện đầy đủ, kịp thời, có hiệu quả các nhiệm vụ đã được giao trong Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông năm 2023 ban hành kèm theo Kế hoạch số 16/KH-UBND ngày 28/02/2023 của UBND phường Hiệp An, trong đó chú trọng các nội dung công việc:

a) Phối hợp phòng nội vụ thị xã triển khai thực hiện lấy ý kiến đánh giá tác động thủ tục hành chính quy định trong dự thảo văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của HĐND, UBND thị xã (nếu có);

b) Phối hợp chặt chẽ với sở, ngành tỉnh trong việc xây dựng quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính; đồng thời, rà soát, xây dựng và đề nghị UBND tỉnh công bố quy trình nội bộ giải quyết TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý của đơn vị mình;

c) Thực hiện việc niêm yết công khai thủ tục hành chính tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả phường và trên trang cổng thông tin điện tử của cơ quan đảm bảo đúng quy định;

d) Rà soát, kiến nghị, đề xuất phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính;

đ) Phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh, các sở, ngành tỉnh triển khai cung cấp thủ tục hành chính thực hiện trên môi trường điện tử tại Cổng Dịch vụ công tỉnh. Phối hợp xây dựng, quản lý kho quản lý dữ liệu điện tử của tổ chức, cá nhân để hỗ trợ quản lý, lưu trữ thông tin, dữ liệu điện tử liên quan đến giao dịch hành chính đảm bảo thiết thực hiệu quả;


e) Tiếp nhận, xử lý phản ảnh, kiến nghị về quy định hành chính, hành vi hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý;

g) Rà soát và đề xuất các thủ tục hành chính không phụ thuộc vào địa giới hành chính và tổ chức thực hiện tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính không phụ thuộc vào địa giới hành chính;

h) Triển khai, thực hiện thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính, phí, lệ phí trên Cổng dịch vụ công quốc gia. Phấn đấu triển khai thu phí, lệ phí bằng hình thức trực tuyến đối với 100% thủ tục hành chính có quy định phí, lệ phí và tối thiểu 50% hồ sơ thủ tục hành chính có quy định thu phí, lệ phí được thực hiện thanh toán trực tuyến;

i) Thường xuyên, kịp thời kiện toàn đội ngũ cán bộ, công chức làm đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính; tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, giao ban định kỳ cho công chức làm đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính;

k) Tuyên truyền về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính để góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao chỉ số cải cách hành chính của thị xã;

l) Thực hiện kịp thời chế độ thông tin báo cáo về tình hình kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

m) Triển khai kịp thời, đầy đủ các nhiệm vụ đột xuất khác theo yêu cầu.

2. Thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông

a) Tiếp tục thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả việc tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ và đổi mới thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo Nghị định số 468/QĐ- TTg ngày 27 tháng 3 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ, Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ.

b) Thực hiện tiếp nhận thủ tục hành chính không phụ thuộc vào địa giới hành chính;

c) Thường xuyên kiểm tra đánh giá cán bộ, công chức, tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả hàng năm theo quy định.

3. Ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính

a) Phối hợp xây dựng Kho quản lý dữ liệu điện tử cá nhân, tổ chức phục vụ việc số hóa hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính và chứng thực, giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử theo quy định của Nghị định số 45/2020/NĐ-CP;

b) Số hóa hồ sơ, kết qủa giải quyết thủ tục hành chính đảm bảo đạt 100% tỷ lệ hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính được số hóa theo quy định;


c) Tiếp tục triển khai giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử; phối hợp xây dựng quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính, quy trình liên thông giải quyết thủ tục hành chính trong Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính đảm bảo kịp thời, đúng quy định;

d) Rà soát, kiến nghị UBND tỉnh, sở ngành tỉnh sớm hoàn thiện thủ tục hành chính cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình và dịch vụ công một phần; tái cấu trúc quy trình, tích hợp cung cấp các dịch vụ công trực tuyến và thanh toán trực tuyến trên Cổng dịch vụ của tỉnh với Cổng dịch vụ công quốc gia.

4. Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp, sáng kiến cải cách thủ tục hành chính và quy định có liên quan; đề xuất nhân rộng cách làm mới, mô hình hay trong cải cách thủ tục hành chính ở địa phương nhằm phục vụ tốt nhất việc giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp khi có yêu cầu.

Chủ tịch UBND phường yêu cầu các cán bộ, công chức chuyên môn triển khai thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính và giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông phục vụ người dân bảo đảm hiệu lực, hiệu quả và thực chất, không chạy theo thành tích. Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh vướng mắc đề nghị đồng chí phản ánh về công chức văn phòng UBND phường để phối hợp giải quyết./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- Lưu: VP.

TM.UỶ BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

 
   


Hoàng Văn Cường

(tải về1;tải về2;)
(tải về1;tải về2;)
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 12 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 1694
Trước & đúng hạn: 1694
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%

( Cập nhật lúc:08/12/2023 13:32:40)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHƯỜNG HIỆP AN  - THỊ XÃ KINH MÔN

Trưởng Ban Biên tập: Ông Hoàng Văn Cường - Chủ tịch UBND phường

Địa chỉ: Số 170, Đ. Mạc Toàn - Phường Hiệp An - Thị xã Kinh Môn - Tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0981104586

Email: 

Đang truy cập: 1
Hôm nay: 9
Tất cả: 64,895