NÔNG THÔN MỚI
Thông báo bơm nước tại tram bơm móc lèo
02/06/2022 04:40:14

Thông báo bơm nước tại tram bơm móc lèo

ỦY BAN NHÂN DÂN

PHƯỜNG HIỆP AN

Số: /TB-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hiệp An, ngày 2 tháng 3 năm 2022

Thông báo bơm nước tại tram bơm móc lèo

Để phục vụ nước tưới cho cây trồng trên các xứ đồng, HTX dịch vụ nông nghiệp xin lịch bơm nước tại tram bơm móc lèo vào ngày mai ngày3/6/2022 . Vậy HTX DV Nông nghiệp xin thông báo để toàn thể nhân dân trong toàn phường năm được sắp xếp thời gian và công việc chủ động đưa con nước vào khu vực đồng ruộng nhà mình để đảm bảo nước tưới cho cây trồng phát triển tốt hơn

Vậy HTX DVNN xin thông báo./.

(tải về1;tải về2;)
(tải về1;tải về2;)
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 02 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 164
Trước & đúng hạn: 164
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%

( Cập nhật lúc:29/02/2024 06:29:24)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHƯỜNG HIỆP AN  - THỊ XÃ KINH MÔN

Trưởng Ban Biên tập: Ông Hoàng Văn Cường - Chủ tịch UBND phường

Địa chỉ: Số 170, Đ. Mạc Toàn - Phường Hiệp An - Thị xã Kinh Môn - Tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0981104586

Email: 

Đang truy cập: 1
Hôm nay: 2
Tất cả: 67,752