BAN, NGÀNH ĐOÀN THỂ
Triển khai Chương trình phát triển thanh niên thị xã Kinh Môn giai đoạn 2021 – 2025
24/02/2022 09:40:52

Triển khai Chương trình phát triển thanh niên thị xã Kinh Môn giai đoạn 2021 – 2025

Triển khai Chương trình phát triển thanh niên thị xã Kinh Môn giai đoạn 2021 – 2025
Uỷ ban nhân dân thị xã ban hành Kế hoạch thực hiện chương trình phát triển thanh niên giai đoạn 2021-2025.
Các mục tiêu cơ bản được đề ra: 100% thanh niên là học sinh, sinh viên, 85% thanh niên công nhân, 80% thanh niên nông thôn được trang bị kiến thức về quốc phòng và an ninh. Hàng năm, ít nhất 30% số ý tưởng lập thân, lập nghiệp, dự án khởi nghiệp của thanh niên được kết nối với các doanh nghiệp, quỹ đầu tư hoặc được hỗ trợ đầu tư từ nguồn kinh phí phù hợp; Đến năm 2030, phấn đấu 85% thanh niên được tư vấn hướng nghiệp và việc làm; 60% thanh niên được đào tạo nghề gắn với tạo việc làm, ưu tiên việc làm tại chỗ; Tạo việc làm ổn định cho trên 50% thanh niên vùng nông thôn và vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; 20% thanh niên là người khuyết tật, người nhiễm HIV. Hàng năm, trên 80% thanh niên ở đô thị; 70% thanh niên ở nông thôn được tạo điều kiện tham gia các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao, hoạt động sinh hoạt cộng đồng ở. Đến năm 2030, phấn đấu 30% thanh niên trong các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội được đưa vào quy hoạch lãnh đạo cấp sở, phòng và tương đương; 15% thanh niên trong các cơ quan nhà nước, các đơn vị sự nghiệp, các tổ chức chính trị - xã hội đảm nhiệm các chức vụ lãnh đạo, quản lý; 15-20% số xã, phường, thị trấn có cán bộ trẻ (thanh niên) tăng cường về làmphó chủ tịch ủy ban nhân dân cấp xã....
Các cơ quan, đơn vị thị xã triển khai thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp và chương trình, đề án, dự án quy định tại Chương trình theo chức năng quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực; chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quan hướng dẫn UBND xã, phường thực hiện hoặc lồng ghép các mục tiêu, chỉ tiêu của Chương trình trong triển khai thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội theo ngành, lĩnh vực trên địa bàn thị xã. UBND các xã, phường triển khai thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển thanh niên trên địa bàn và theo hướng dẫn của các cơ quan, đơn vị liên quan. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thị xã triển khai thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp và các đề án, dự án quy định tại Chương trình.
Các cơ quan chuyên môn kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình theo chuyên đề, đột xuất hoặc lồng ghép kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ công tác của các cơ quan, đơn vị ít nhất 1 lần/năm, làm cơ sở để xem xét điều chỉnh, bổ sung hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền điều chỉnh, bổ sung các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển thanh niên phù hợp với thực tiễn. Ủy ban nhân dân các xã, phường xây dựng kế hoạch và tổ chức kiểm tra việc thực hiện Chương trình phát triển thanh niên tại địa phương. Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo kết quả thực hiện Chương trình lồng ghép trong báo cáo quản lý nhà nước về thanh niên theo quy định. Sơ kết Chương trình: Dự kiến tháng 5/2025. Tổng kết vào tháng 7/2030.
UBND thị xã yêu cầu các phòng, ban liên quan triển khai thực hiện Chương trình; hướng dẫn, đôn đốc, theo dõi, kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình của các cơ quan, đơn vị, địa phương. Tổng hợp khó khăn, vướng mắc và đề xuất, kiến nghị, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết./.

Thu Xuân

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 09 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 1293
Trước & đúng hạn: 1293
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:24/09/2023 10:58:31)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHƯỜNG HIỆP AN  - THỊ XÃ KINH MÔN

Trưởng Ban Biên tập: Ông Hoàng Văn Cường - Chủ tịch UBND phường

Địa chỉ: Số 170, Đ. Mạc Toàn - Phường Hiệp An - Thị xã Kinh Môn - Tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0981104586

Email: 

Đang truy cập: 0
Hôm nay: 0
Tất cả: 0