CHÍNH TRỊ-KINH TẾ
Hướng dẫn các xã sau sáp nhập trong thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2021 - 2025
20/09/2023 09:50:56


Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã hướng dẫn các xã sau sáp nhập giai đoạn 2023-2025 trên địa bàn tỉnh Hải Dương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn.

1. Đối với xã hình thành sau sắp xếp từ các xã có cùng mức đạt chuẩn đã được công nhận:

- UBND cấp huyện chỉ đạo các địa phương, đơn vị có liên quan rà soát mức đạt chuẩn theo yêu cầu của Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao và kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025 trình UBND tỉnh thừa nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới/nông thôn mới nâng cao/nông thôn mới kiểu mẫu trong giai đoạn 2021-2025 (năm thừa nhận là năm xã đáp ứng đầy đủ các điều kiện và mức đạt chuẩn theo quy định). Đồng thời, chỉ đạo xây dựng kế hoạch cụ thể, tiếp tục phấn đấu thực hiện: nâng cao chất lượng các tiêu chí sau đạt chuẩn; xây dựng xã nông thôn mới nâng cao đối với các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới; xây dựng xã kiểu mẫu đối với xã đã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao hoặc xây dựng mô hình xã nông thôn mới thông minh đối với xã đã đạt chuẩn nâng cao/ kiểu mẫu ở những nơi có điều kiện, do UBND cấp tỉnh quy định cụ thể.

2. Đối với xã hình thành sau sắp xếp giữa xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao với một số xã đã đạt chuẩn nông thôn mới hoặc chưa đạt chuẩn nông thôn mới.

- UBND cấp huyện chỉ đạo các địa phương, đơn vị có liên quan rà soát, triển khai tổ chức thực hiện: xây dựng nông thôn mới đối với xã hình thành sau sắp xếp giữa xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao với xã chưa đạt chuẩn nông thôn mới; xây dựng xã nông thôn mới nâng cao đối với xã hình thành sau sắp xếp giữa xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao với xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Khi xã đã bảo đảm đáp ứng đầy đủ các điều kiện và mức đạt chuẩn theo quy định, UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới/đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao theo quy định.

3. Đối với xã hình thành sau sắp xếp giữa xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu với một số xã đã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao/nông thôn mới/chưa đạt chuẩn nông thôn mới:

- UBND cấp huyện chỉ đạo các địa phương, đơn vị có liên quan rà soát, triển khai tổ chức thực hiện: xây dựng xã nông thôn mới đối với xã hình thành sau sắp xếp giữa xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu với xã chưa đạt chuẩn nông thôn mới; xây dựng xã nông thôn mới nâng cao đối với xã hình thành sau sắp xếp giữa xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu với xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu đối với xã hình thành sau sắp xếp giữa xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu với xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Khi xã đã bảo đảm đáp ứng đầy đủ các điều kiện và mức đạt chuẩn theo quy định, UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới/đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao/đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu theo quy định.

(Theo Hướng dẫn số 1654 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hải Dương)

Nguồn: Baohaiduong.vn

(tải về1;tải về2;)
(tải về1;tải về2;)
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 12 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 1694
Trước & đúng hạn: 1694
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%

( Cập nhật lúc:08/12/2023 12:58:31)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHƯỜNG HIỆP AN  - THỊ XÃ KINH MÔN

Trưởng Ban Biên tập: Ông Hoàng Văn Cường - Chủ tịch UBND phường

Địa chỉ: Số 170, Đ. Mạc Toàn - Phường Hiệp An - Thị xã Kinh Môn - Tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0981104586

Email: 

Đang truy cập: 1
Hôm nay: 8
Tất cả: 64,894