Thông tin NHCSXH
Triển khai thực hiện Quyết định 05/QĐ-TTg ngày 4/1/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chiến lược phát triển Ngân hàng chính sách xã hội đến năm 2030.
17/08/2023 01:57:12

 
UBND tỉnh Hải Dương ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định 05/QĐ-TTg ngày 4/1/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chiến lược phát triển Ngân hàng chính sách xã hội đến năm 2030.
Mục tiêu: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội; phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả mô hình tổ chức và phương thức quản lý tín dụng chính sách đặc thù của NHCSXH. Tăng trưởng dư nợ tín dụng chính sách xã hội hằng năm từ 5-10%; tỷ lệ nợ quá hạn dưới 0,5%. Thực hiện tốt các chương trình tín dụng chính sách xã hội và các chương trình tín dụng đặc thù theo điều kiện thực tế tại địa phương; đảm bảo 100% người nghèo và các đối tượng chính sách khác có nhu cầu, đủ điều kiện đều được tiếp cận các sản phẩm, dịch vụ tài chính do NHCSXH cung cấp. Tập trung huy động các nguồn lực để thực hiện các chương trình tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn. Hằng năm, ngân sách địa phương ủy thác nguồn vốn để cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác chiếm tối thiểu 30% tăng trưởng tín dụng chung của NHCSXH. Xây dựng đội ngũ cán bộ chi nhánh NHCSXH tỉnh chất lượng cao, có đạo đức nghề nghiệp, có đầy đủ kỹ năng đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát đảm bảo an toàn và hiệu quả hoạt động tín dụng chính sách xã hội. Ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong điều hành, tác nghiệp; triển khai kịp thời các sản phẩm, dịch vụ của NHCSXH nhằm phục vụ tốt hơn các đối tượng chính sách, góp phần thực hiện tốt các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, giảm nghèo bền vững và đảm bảo an sinh xã hội của tỉnh.

UBND tỉnh yêu cầu: Các sở, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã tổ chức nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền và chỉ đạo triển khai thực hiện Chiến lược và Kế hoạch này phù hợp với từng đối tượng, thành phần để nâng cao nhận thức, năng lực tổ chức thực hiện trong đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức và sự đồng thuận trong toàn xã hội về xây dựng và phát triển bền vững NHCSXH. Xác định tín dụng chính sách xã hội là giải pháp quan trọng thực hiện các chủ trương, chính sách, mục tiêu, nhiệm vụ của Đảng, Nhà nước về tăng trưởng kinh tế đi đôi với thực hiện công bằng xã hội và thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia; coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm gắn với triển khai nhiệm vụ, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội. Tiếp tục duy trì và phát huy hiệu quả mô hình tổ chức và phương thức quản lý tín dụng chính sách đặc thù, phù hợp với thực tiễn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời gian tới. Phát huy vai trò và sự tham gia tích cực của cả hệ thống chính trị trong công tác tín dụng chính sách xã hội, giúp đỡ, khuyến khích các đối tượng chính sách xã hội vươn lên thoát nghèo, từng bước làm giàu chính đáng. Nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của NHCSXH để phát triển theo hướng ổn định, bền vững, đủ năng lực để thực hiện tốt tín dụng chính sách xã hội tại địa phương./.

Nguồn: Cổng thông tin điện tử TX Kinh Môn 
(tải về1;tải về2;)
(tải về1;tải về2;)
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 03 đã giải quyết:
98.9%
Số hồ sơ xử lý: 176
Trước & đúng hạn: 174
Trễ hạn: 2
Tỉ lệ trễ hạn: 1.1%

( Cập nhật lúc:01/03/2024 23:33:05)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHƯỜNG HIỆP AN  - THỊ XÃ KINH MÔN

Trưởng Ban Biên tập: Ông Hoàng Văn Cường - Chủ tịch UBND phường

Địa chỉ: Số 170, Đ. Mạc Toàn - Phường Hiệp An - Thị xã Kinh Môn - Tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0981104586

Email: 

Đang truy cập: 0
Hôm nay: 0
Tất cả: 0